Klinik Kebidanan Kandungan

KLINIK KEBIDANAN & KANDUNGAN - RS PORT MEDICAL CENTER


PRAKTEK DOKTER

Nama DokterHari PraktekJam Praktek
dr. Ramadina H, Sp.OG Senin 17.00 - selesai
  Rabu, Sabtu 10.30 - selesai
dr. Arie Widiyasa, Sp.OG Jumat 14.00 - 15.00
  Sabtu 08.00 - 10.00
dr. Nunki Febriastuti, Sp.OG Rabu, Jumat 16.00 - 18.00